Zasady rekrutacji SP

PROCEDURA REKRUTACJI DO PRYWATNEJ  SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 63 IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W WARSZAWIE

 

        I.            Cel rekrutacji

Rekrutacja do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 63 to proces, mający na celu zapoznanie uczniów i rodziców ze szkołą oraz wyłonienie kandydatów, którzy gotowi są do podjęcia nauki w naszej placówce.

 

     II.            Zasady rekrutacji

 • Rodzice zgłaszają zainteresowanie rozpoczęciem edukacji dziecka w klasach 0 lub I, zapisując dziecko na warsztaty rekrutacyjne i rozmowy kwalifikacyjne poprzez formularz mieszczony na stronie www.szkola63.waw.pl pod zakładką REKRUTACJA
 • Rodzice są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną telefonicznie przez osobę odpowiedzialną za proces rekrutacji z ramienia szkoły
 • Rozmowy kwalifikacyjne polegają na wypełnieniu przez kandydata kart pracy, w obecności psychologa szkolnego i/lub nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, celem ich jest weryfikacja dojrzałości szkolnej dziecka w zakresie jego kompetencji poznawczych.
 • Jeśli dziecko osiągnęło wystarczającą dojrzałość szkolną w sferze poznawczej jest zaproszone na warsztaty rekrutacyjne
 • Warsztaty rekrutacyjne są zajęciami adaptacyjnymi dla kandydatów na uczniów, prowadzonymi przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, psychologa i pedagoga szkolnego, celem ich jest weryfikacja dojrzałości szkolnej dziecka w zakresie jego kompetencji społecznych.
 • Formularz umożliwiający zapisy jest aktywny przez cały rok szkolny. Nie jest wymagane potwierdzenie mailowe lub telefoniczne zapisu na powyższe wydarzenia.
 • Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona, dlatego też o kolejności przyjęć decydują wyniki rozmów kwalifikacyjnych.
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, po zapoznaniu się z wynikami rozmów kwalifikacyjnych i warsztatów rekrutacyjnych.
 • Wyniki spotkań kwalifikacyjnych zostaną przekazane tydzień po warsztatach rekrutacyjnych.
 • Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze Szkołą umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczenie wpisowego w  wysokości ustalonej w umowie.
 • W przypadku gotowości zawarcia umowy, Rodzice zobowiązani są do złożenie w Sekretariacie Szkoły kompletu dokumentów, tj: dwóch podpisanych przez oboje rodziców egzemplarzy umowy o świadczenie usług edukacyjnych, uzupełnionej karty osobowej ucznia, zawierającej dane dziecka, rodziców i zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia uiszczenia wpisowego.

  III.            Kryteria rekrutacji

 • W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają

dzieci 7-letnie (rocznik 2012)

 • Dzieci 6- letnie (rocznik 2013) przyjmowane są do oddziału przedszkolnego. Na wniosek rodzica dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej pod warunkiem, że korzystało ono z przygotowania przedszkolnego lub/i posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o gotowości szkolnej

 

  IV.            Przebieg i terminy

 • Szczegółowy harmonogram rekrutacji do Szkoły Podstawowej jest podany do wiadomości rodziców kandydatów na stronie internetowej, pod zakładką REKRUTACJA  wraz z formularzem zapisów.
Powrót do góry  
Zamknij X
Uwaga: Używasz bardzo starej przeglądarki!
Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo Twojego komputera, a także niepoprawne wyświetlanie stron internetowych.
Zmień przeglądarkę lub zaktualizuj ją do najnowszej wersji!

Opera   Opera Chrome   Chrome FireFox   FireFox Internet Explorer   Internet Explorer